Principy

Naše vize pro Novou Strašnickou školu vznikala postupně během setkání autorů a dalších expertů z různých profesí. Principy zde zmíněné jsou výsledkem těchto diskuzí a budují na našich předchozích zkušenostech a inspiracích z českých i zahraničních škol. Považujeme za důležité dávat dětem příležitosti k tomu, jak přinést něco pozitivního společnosti.

Pokud jsou Vám tyto principy blízké a rádi byste takovou školu viděli vzniknout, podpořte nás veřejně.

Učení

Škola je opravdu od toho, aby se v ní žáci učili. Nejdůležitější jsou tedy znalosti, poznatky a jejich používání. Aby se žáci něco naučili:

 • musí se ve škole cítit dobře
 • radovat se ze svých úspěchů
 • být aktivní – podílet se na svém učení, na životě školy, na životě v sousedství
 • vidět souvislosti mezi reálným životem a učením

Z výzkumů víme, že největší vliv na učení má:

 • skupinová práce, diskuse se spolužáky   
 • neustálá zpětná vazba a hodnocení pokroku   
 • dobrý vztah učitele a žáka  
 • diferenciace učení (každý žák nebo skupiny žáků mají různě nastaveny své vzdělávací cíle)  
 • srozumitelný a “viditelný” vzdělávací cíl či zadání  
 • přiměřeně náročné úkoly a jasná kritéria splnění
 • poskytnutí vzorového příkladu/modelu
 • strategie otázek /dotazování   

Společnost

Považujeme za důležité dávat dětem příležitosti k tomu, jak být pozitivní přínosem společnosti. Nejprve v rámci třídy, pak v rámci školy a nakonec i našeho města. Chceme učit děti zajímat se o svět kolem sebe, dělat něco pro druhé, dát ze sebe to nejlepší, přijít na to, v čem mohu být prospěšný.

Sousedství a komunita propojuje učení s reálným životem, dává prostor pro smysluplné učení. Zároveň posiluje mezigenerační vazby a ohleduplné vztahy v naše městě.

Orientace v záplavě informací: V rychle rozvíjející společnosti je třeba již v čím dál ranějším věku umět rozlišovat zdroje informací, jejich věrohodnost, rozlišovat druhy informací (fakta, názory) a kriticky přemýšlet.

Ve stále zrychlující společnosti se chceme věnovat obraně (zvyšování odolnosti) vůči stresu plynoucího ze záplavy podnětů a informací.  Chceme se inspirovat třeba Cvičením pozornosti a sebekontroly.

Chceme být často s dětmi venku, protože z výzkumu víme, že je to důležité. Pobyt venku zlepšuje studijní výsledky, rozvíjí motoriku a prospívá zdraví. Další důvody, proč venku najdete zde.

Integrace ICT do života školy považujeme za samozřejmost.

Vztahy

Zaměření na vztahy podporuje dobré učení. Chceme ve škole pěstovat partnerské vztahy na všech úrovních. Partnerský přístup neznamená, že učitelé poslouchají děti, ale že jim naslouchají a promyšleně reagují na jejich potřeby, přání a individuální rozvoj. Oproti tomu mocenský přístup se projevuje křikem, hrozbami, tresty či odměnami. Mocenský přístup vyžaduje poslušnost a podřízenost, vede ke ztrátě důvěry, revoltě a vzdoru. Aby se děti učily, není potřeba jim vyhrožovat, strašit je, ponižovat je ani zesměšňovat. Je důležité, abychom si byli vědomi svých slov a svých reakcí a průběžně je konzultovali s kolegy či profesionály. Rodina a škola by se měly vzájemně podporovat. Chceme otevřenou komunikaci a partnerské vztahy s rodiči .

K učení patří i poznávání sebe sama, rozumění svým silným a slabým stránkám, poznat v čem jsem dobrý a mohu být užitečný nejen sobě ale i ostatním. Poznávat svoje emoce a reakce mi pomáhá rozumět ostatním a budovat s nimi dobré vztahy.